Print logo

©Y. Arcurs/dreamstime; ©R. Berold, D. Cervo/adpic

Feladatok és küldetés

[Translate to Hungarian:] Arbeitsgebiete im Überblick

A Hanns Seidel Alapítvány koncepcionális és operatív munkáját alapvetően négy részleg fogja össze. Míg a Politikai és Kortörténeti Akadémia összegyűjti és tudományosan vizsgálja az aktuális irányzatokat, addig a Politikai Képzési Intézet különböző témakörű szemináriumokat tart. Az új nemzedék tudósainak támogatására a Tehetséggondozó Intézet szervez programokat, melyekből a tehetséges, társadalmilag elkötelezett hallgatók profitálhatnak. A fejlődést célzó együttműködés projektjeit a Nemzetközi Együttműködési Intézet irányítja és értékeli. Tevékenységük a jó kormányzásra, a szegénység csökkentésére és a fenntartható fejlődésre koncentrálódik.

A négy szakmai részleget szolgáltatóként a Központi Feladatokért Felelős Részleg támogatja. A Kloster Banz-i Képzőközpont és az alapítvány müncheni székhelyén található Konferenciaközpont a találkozás és a párbeszéd színhelyei. Az alapítvány munkásságának főbb irányvonalaihoz tartozik pl. a polgárok és az állam viszonya vagy a globalizáció és a regionalizáció közötti feszültség. Központi témának számít Németország és Európa új szerepe a nemzetközi konfliktusok és a migráció következtében, a fokozódó individualizáció társadalomra gyakorolt hatásai és a következő generációkért való felelősségvállalás kérdései.

Identitás

A demokráciát a demokratikus emberek éltetik. Ez a tan, amely az első német köztársaság – a Weimari Köztársaság – meghiúsulásából származik, vezetett a Német Szövetségi Köztársaságban politikai alapítványok létesítéséhez. A politikai kultúra fontos részeként ettől kezdve ezeknek az alapítványoknak kellett gondoskodniuk Németországban a demokratikus öntudat tartós és mélyreható megszilárdításáról. Roman Herzog, egykori szövetségi elnök találóan a következőképp jellemezte az alapítványokat:

 

„A demokratikus gondolkodás és cselekvés iskolái, a polgári bátorság és közösségi szellem gyakorló mezői, melyeknek erkölcsi alapokat kell közvetíteniük, melyek nélkül politikai rendszerünk nem működhet”.

 

Napjaink Németországában hat politikai alapítvány létezik, melyek a pártok között egy-egy párthoz közel állnak, és a szinte teljes állami finanszírozás által legitimitást kapnak a parlamenttől. Tudatos és szándékos egymásmellettiségük egy gyakorlatban szokványos pluralizmus, melynek alapját egy konszenzus képezi a liberális demokratikus alapelvek tekintetében. „A demokrácia nemcsak tanítást jelent, hanem példamutatást is”, mondta Roman Herzog.

Ehhez az alapítványcsaládhoz tartozik 1967 óta a Hanns Seidel Alapítvány is. Nevét az egykori bajor miniszterelnökről és CSU-elnökről kapta. Közel áll a Keresztényszociális Unióhoz, és politikai képzőmunkáját azzal a céllal folytatja, hogy elősegítse a német nép demokratikus és állampolgári képzését keresztény alapokra támaszkodva. A párthatárokon túlmenően képzési kínálatuk minden érdeklődő állampolgár számára nyitva áll. A demokráciáért, békéért és fejlődésért tett külföldi törekvései is alapvetően az említett alapon nyugszanak. Az alapítvány konkrét tevékenysége szempontjából ezenfelül irányadó az emberi méltóság és tolerancia, a szabadság és felelősség, a szolidaritás és fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a nemzedékek közötti igazságosság, valamint a szubszidiaritás a felelősség és a felépítés elvére vonatkozóan.

A küldetésből és célkitűzésből az elmúlt öt évtizedben széles feladatkör fejlődött ki. Magában foglalja a politika, tudomány, gazdaság és társadalom párbeszédét, a jövő szempontjából fontos kérdésfeltevések összegyűjtését, megoldási stratégiák kidolgozását

nemzeti és nemzetközi kihívásokhoz, politikai kompetenciák, ismeretek és képességek közvetítését és begyakorlását, tehetséges és a társadalompolitika iránt elkötelezett belföldi és külföldi hallgatók támogatását, valamint a nemzetközi megegyezés és világszintű, fejlődést célzó együttműködés elősegítését. A jelen brosúra tömör áttekintést ad a Hanns Seidel Alapítvány széles körű tevékenységeiről.